top of page

Stanovy

STANOVY

Český svaz vodního motorismu z.s.

(dále jen ČSVM z.s.)

Článek I.

Název, sídlo, postavení Spolku

 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

 1. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: Český svaz vodního motorismu z.s..

Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.

 1. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

 1. Spolek je oprávněn vykonávat na území České republiky působnost svěřenou mu mezinárodní organizací U.I.M. a je jediným subjektem oprávněným řídit danou oblast sportu na území

České republiky v rozsahu stanoveném předpisy mezinárodní organizace U.I.M.

 1. Sídlem Spolku je: ČSVM, Zátopkova 100/6, Praha 6

 1. Oficiální symboly Spolku jsou:

 2. Znak: tvaru kruhu, barvy modré, jehož obsahem jsou zkřížené kotvy a znak lodního propeleru ve středu kotev

 3. Vlajka: plamenec barvy trikolóry s lodním propelerem zlaté barvy umístěným v těžišti

Článek II.

Účel Spolku

 1. Účelem (hlavní činností) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, řízení, propagace, příprava reprezentace České republiky a další s tím související úkoly.

 2. Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek zejména tyto hlavní úkoly:

 3. organizuje, řídí a koordinuje dle těchto Stanov, dalších předpisů, příp. nařízení Spolku sportovní činnost na území České republiky a v zahraničí,

 4. zabezpečuje rozvoj, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,

 5. zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány či jinými nestátními organizacemi v ČR i v zahraničí,

 6. organizuje a řídí soutěže, závody a sportovní činnost vodního motorismu na území České republiky,

 7. podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, reprezentace České republiky a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy Spolku,

 8. může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti,

 9. vytváří optimální podmínky pro všestranný rozvoj na území České republiky, vydává vnitřní předpisy,

 10. zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev České republiky,

 11. zastupuje členy a sdružené spolky na území České republiky a jedná se zahraničními národními svazy a případně jinými zahraničními organizacemi.

 1. Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti Spolku.

Článek III.

Pobočný spolek

 1. Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti Spolku.

 1. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu Spolku a musí vyjadřovat jeho vlastnost pobočného spolku.

 1. Předmět a cíl činnosti pobočného spolku musí být v souladu s čl. II. těchto Stanov.

 1. Pobočný spolek je oprávněn přijmout vlastní vnitřní předpisy, které však musí být v souladu s těmito Stanovami, příp. dalšími vnitřními předpisy Spolku.

 2. Pobočný spolek je povinen přispívat k rozvoji Spolku jako celku, podílet se na jeho činnosti a odvádět Spolku členské příspěvky.

 1. Orgány pobočného spolku jsou předsednictvo a revizní / kontrolní komise

 1. Pobočný spolek hospodaří samostatně a při hospodaření se řídí těmito Stanovami, obecně závaznými právními předpisy a dalšími předpisy.

 1. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku neručí Spolek za dluhy pobočného spolku.

 1. Pobočný spolek se zrušuje: usnesením pobočného spolku o ukončení činnosti.

Článek IV.

Členství

 1. Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, oddíly a kluby, mající provozování vodního motorismu, plavby nebo činnosti související v předmětu své činnosti a sympatizanti. O přijetí člena rozhoduje Výkonný výbor Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím Výkonného výboru Spolku o přijetí člena.

 1. Valná hromada Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj či dosáhly významných výsledků na národních či mezinárodních akcích. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.

 1. Výkonný výbor vede seznam svých členů. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Výkonný výbor Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na jeho písemnou žádost do 30ti dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze. Výjimku tvoří zpřístupnění seznamu Kontrolní a rozhodčí komisi, která má právo k přístupu do seznamu členů neprodleně.

Článek V.

Druhy členství

 1. Členství může být základní, individuelní nebo čestné.

 1. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito Stanovami a právními předpisy.

 1. Čestnými členy se mohou stát osoby, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj či dosáhly významných výsledků na národních či mezinárodních akcích. O přijetí za čestného člena rozhoduje Valná hromada.

 1. Individuelní členství – jednotlivé fyzické osoby, jež nejsou členy v žádném ze sdružených pobočných spolků, s právy a povinnostmi jako základní členové s výjimkou práva volebního. O přijetí individuelního člena rozhoduje Výkonný výbor.

Článek VI.

Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Základní členové a individuální členové mají zejména právo:

 2. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,

 3. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,

 4. hlasovat, prostřednictvím delegátů, na Valné hromadě Spolku,

 5. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,

 6. navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,

 7. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

 8. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

 1. Povinnosti členů Spolku jsou zejména:

 2. dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

 3. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek,

 4. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

 5. Čestní členové mají zejména právo:

 6. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,

 7. účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,

 8. využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,

 9. podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

 1. Povinností čestných členů spolku jsou zejména:

 2. dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy Spolku,

 3. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek

Článek VII.

Zánik členství

Členství ve Spolku zaniká:

a. vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. VI. těchto Stanov,

b. vystoupením,

c. úmrtím člena - fyzické osoby

d. zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby

Článek VIII.

Vyloučení člena ze Spolku

 1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. VII., písm. a) těchto Stanov okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru Spolku o jeho vyloučení.

 1. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru Spolku v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní a rozhodčí komise. Kontrolní a rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto Stanovám a to do 30ti dnů od doručení žádosti o přezkoumání.

Článek IX.

Vystoupení člena ze Spolku

 1. Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že toto písemně oznámí Výkonnému výboru Spolku.

 1. Vystoupení člena je účinné dnem doručení oznámení o vystoupení Výkonnému výboru Spolku.

 1. Případné závazky vyplývající z členství ve Spolku jsou splatné nejpozději ke dni doručení oznámení o vystoupení dle čl. IX. odst. 2 Stanov.

Článek X.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

 1. Valná hromada,

 2. Výkonný výbor,

 3. Kontrolní a rozhodčí komise,

Článek XI.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.

 1. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku. Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům Spolku písemně nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady.

 1. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.

 1. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený předsedou Výkonného výboru.

 1. Zasedání Valné hromady může být blíže upraveno v Řádu Valné hromady.

 1. Valná hromada je složena z členů Výkonného výboru a delegátů základních členů. Základní člen má právo účastnit se zasedání Valné hromady prostřednictvím 1 delegáta na každých 50 členů pobočného spolku, jež zastupuje. Všichni individuální členové mají právo účastnit se zasedání Valné hromady, ale bez hlasovacího a volebního práva. Hlasovací a volební právo má pouze ten individuální člen, který je delegován individuálními členy. Za každých 50 individuálních členů jeden delegát, kterého si individuální členové zvolí ze svého středu, jako je tomu u základních členů.

 1. Valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny osob s hlasovacím právem. Pro účely usnášeníschopnosti Valné hromady se neužije poradních hlasů uvedených v odst. 8.

 1. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných osob s hlasovacím právem, přičemž každý delegát a člen Výkonného výboru má 1 (slovy: „jeden“) hlas. K přijetí usnesení dle čl. XII., písm. b., c., i. a j. těchto Stanov je nutná dvoutřetinová většina přítomných osob s hlasovacím právem.

 1. Členové dalších orgánů Spolku a individuelní členové se mohou účastnit zasedání Valné hromady Spolku s hlasem poradním.

 1. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný výbor Spolku.

Článek XII.

Působnost Valné hromady

Valná hromada Spolku zejména:

 1. Projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru Spolku,

 2. Schvaluje Stanovy Spolku, řády Spolku a veškeré jejich změny;

 3. Schvaluje změnu účelu Spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti;

 4. Projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;

 5. Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období;

 6. Volí na čtyřleté období členy Výkonného výboru Spolku navržené jednotlivými členy Spolku a členy Kontrolní a rozhodčí komise.

 7. Rozhoduje o udělení čestného členství Spolku;

 8. Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku;

 9. Schvaluje rozpočet Spolku pro příslušné období;

 10. Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku;

 11. Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.

Článek XIII.

Mimořádná Valná hromada Spolku

 1. V případě potřeby může být svolána Mimořádná Valná hromada Spolku, jestliže o to písemně Předsedu Výkonného výboru požádá:

 2. dvoutřetinová většina základních členů Spolku;

 3. členové Výkonného výboru, případně Kontrolní a rozhodčí komise Spolku svým usnesením.

 1. Výkonný výbor je povinen svolat Mimořádnou Valnou hromadu Spolku do dvou měsíců ode dne, kdy nastala jedna z výše uvedených možností.

 1. Mimořádná Valná hromada Spolku je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech uvedených v čl. XII. těchto Stanov.

 1. Ustanovení čl. XI. odst. 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10 těchto Stanov se použijí obdobně.

Článek XIV.

Výkonný výbor Spolku

 1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami.

 1. Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 4 let. Výkonný výbor Spolku je složen z Předsedy a šesti členů. Zvolení členové Výkonného výboru zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 1. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka/sekretáře, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci.

 1. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy.

 1. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti Výkonného výboru Spolku. Členové Výkonného výboru Spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

 1. V případě ukončení činnosti některého z členů ve Výkonném výboru Spolku navrhne kooptaci nového člena Předseda Výkonného výboru Spolku a na nejbližší schůzi Výkonného výboru, nejdéle však do 30ti dnů od této skutečnosti. Navržený kooptovaný člen musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů Výkonného výboru. Takový schválený kooptovaný člen přebírá plně funkci člena, jež ukončil činnost, přičemž má Výkonný výbor povinnost nechat potvrdit členství kooptovaného nejbližším zasedáním valné hromady, není-li však tato valná hromada volební.

 1. Schůze Výkonného výboru Spolku svolává předseda Výkonného výboru Spolku, a to podle potřeby, nejméně však 1x měsíčně.

 1. Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

 1. Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku.

 1. Výkonný výbor Spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

 1. Prvními členy Výkonného výboru jsou: předseda, místopředseda a sekretář

 1. Členství ve Výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v kontrolní a rozhodčí komisi.

Článek XV.

Působnost Výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných hromad.

 1. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě Spolku.

Výkonný výbor Spolku zejména:

 1. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Spolku;

 2. Zpřístupňuje žadateli seznam členů Spolku a provádí zápisy a výmazy v seznamu členů;

 3. Svolává Valnou hromadu;

 4. Oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné hromady;

 5. Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady Spolku;

 6. Svolává mimořádnou Valnou hromadu Spolku;

 7. Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a funkci tajemníka / sekretáře.

 8. Vytváří a schvaluje vnitřní předpisy Spolku a jejich změny.

 9. Vytváří a schvaluje soutěžní řády, pravidly soutěží a závodů, nebo přejímá tato pravidla od mezinárodní federace U.I.M.

Článek XVI.

Kontrolní a rozhodčí komise Spolku

 1. Kontrolní a rozhodčí komise je nezávislým orgánem Spolku.

 1. Kontrolní a rozhodčí komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů Kontrolní a rozhodčí komise určit, že počet členů bude vyšší než 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2.

 1. Kontrolní a rozhodčí komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.

 1. Kontrolní a rozhodčí komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy Spolku a právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní a rozhodčí komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Spolku.

 1. V rozsahu působnosti Kontrolní a rozhodčí komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 1. Kontrolní a rozhodčí komise přezkoumává rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena dle čl. VIII. odst. 2 Stanov.

 1. Členství v kontrolní a rozhodčí komisi je neslučitelné s členstvím ve Výkonném výboru.

 1. Členové kontrolní a rozhodčí komise jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu Spolku a s ohledem na zájmy Spolku a jeho členů.

 1. Členové kontrolní a rozhodčí komise jsou povinni se účastnit jejích jednání a aktivně se podílet na její činnosti. Členové kontrolní a rozhodčí komise mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

 1. V případě ukončení činnosti některého z členů kontrolní a rozhodčí komise navrhne její předseda na nejbližší schůzi kontrolní a revizní komise kooptaci nového člena, nejdéle však do 30ti dnů od této skutečnosti. Navržený kooptovaný člen musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů kontrolní a revizní komise. Takový schválený kooptovaný člen přebírá plně funkci člena, jež ukončil činnost, přičemž má kontrolní a revizní komise povinnost nechat potvrdit členství kooptovaného nejbližším zasedáním valné hromady, není-li však tato valná hromada volební.

 1. Zasedání kontrolní a rozhodčí komise svolává předseda kontrolní a rozhodčí komise, a to podle potřeby, vždy však nejdéle do 30ti dnů ode dne, kdy bylo k rukám jejího předsedy doručen písemný návrh vyloučeného člena na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru o jeho vyloučení dle čl. VIII. odst. 2 Stanov

 1. Zasedání kontrolní a rozhodčí komise musí být svoláno, požádá-li o to některý z členů kontrolní a revizní komise nebo některý z členů Výkonného výboru, případně na podnět některého z členů spolku.

 1. kontrolní a rozhodčí komise je usnášeníschopná při přítomnosti většiny jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí kontrolní a rozhodčí komise je nutná nadpoloviční většina všech členů.

 1. Kontrolní a rozhodčí komise může v případě potřeby na své zasedání předvolat další členy Spolku.

Článek XVII.

Hospodaření Spolku

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami a dalšími vnitřními předpisy Spolku.

 1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména členské příspěvky, majetek nabytý od třetích osob, příjmy z pronájmu či zcizení věcí ve vlastnictví Spolku, příjmy z reklamní a sponzorské činnosti, dotace ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů a dary.

 1. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným Valnou hromadou Spolku na dobu 1 roku.

 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

Článek XIVIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 29.3.2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

 1. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost, ostatních ustanovení těchto Stanov.


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page