top of page

USNESENÍ z výroční konference ČSVM 2013

USNESENÍ

z výroční konference Českého svazu vodního motorismu

která se konala dne 17.března 2013 v sále TJ Tatran v Praze 4,

v Podolí - Podolský přístav č.5 v 13.00 hodin.

Organizační záležitosti:

 1. Uvítání delegátů a hostů - zahájení výroční konference provedl předseda pan Jiří Pěknice.

 2. Výroční konference zvolila a schválila:

 3. pracovní předsednictvo: p.Pěknice Jiří, p.Karel Krämer, pí.Mrkvičková M.

 4. jednací řád konference.

 5. program výroční konference dle pozvánky.

 6. mandátovou komisi ve složení: p.Mráz Václav a p.Vondřich Miroslav.

 7. návrhovou komisi:p.Fechtner Štěpán a p.Ing.Nedvěd Bohumil.

 1. Pan Jiří Pěknice řídil konferenci.

Výroční konference bere na vědomí:

1) Zprávu předsedy ČSVM o činnosti za rok 2012, kterou přednesl pan Jiří Pěknice.

Z této vyjímáme:

- Výkonný výbor se sešel na 10 řádných schůzích a jedné mimořádné schůzi,

děkuje za vzornou práci.

- ČSVM má k odebrání Ročenku ČSVM, která je zveřejněna i na webu.

- Eva Šestáková Cirkvová ukončena činnost ve výboru ČSVM

- Usnesení z loňského roku je splněno ve všech bodech.

- Dotace od MŠ cca 380 000,-

- Účetnictví převzal od pí Ing. Evy Šestákové p. Ing. Petr Pejša

- Evidenci členů převzal od p. Ing. Petra Pejši p. Štěpán Fechtner

- Po 10 letech se podařilo prodloužit proplouvací časy až do 19:00

- ČSVM se zúčastnilo valné hromady Českého vodocestného sdružení

- Novým ředitelem SPS je p. Kalousek, rád by dělal změny, ale asi je

nepodpoří jeho okolí. Je nakloněn vodnímu motorismu.

-v jednání je plutí ve skluzu v celém rozsahu splavných řek s úseky s upravenou

rychlostí

- ČSVM se učastnilo slavnostního otevření výtahu na Orlické přehradě po jeho

rekonstrukci. Nyní šířka 3,1 m (3,12), přepravní hmotnost zůstala 3500 kg.

Zatím nejsou schopni zvážit loď, záleží na jejich odborném odhadu.

-ČSVM úzce spolupracuje s ŘVC. ČSVM připravilo návrh míst na veřejná

kotviště a sjezdy do vody.

-Návrhy ČSVM a APL na MD zatím nejsou akceptovány asi díky pí Kolejníčkové,

která má na MD v kompetenci lodní dopravu.

-ČSVM vyslalo zástupce na konferenci UIM (Korfu). Účastnili se p. Jiří Pěknice a

p. Karel Krämer. Účastnili se jednání, která se týkala vodního motorismu, nebyli

přítomní po celou dobu konference z úsporných důvodů. Z jednání vyplynulo, že

ČSVM může podat žádost o členství v českém olympijském výboru neb UIM je

členem mezinárodního olympijského výboru. Náš OV nás však nemusí přijmout.

2) Zprávu místopředsedy ČSVM o činnosti rychlostních závodních člunů za rok

2012, kterou přednesl pan Karel Krämer.

Z této vyjímáme:

- ČSVM má 12 závodníků, kteří se zúčastnili 19 závodů z toho 15 bylo titulárních

- U nás se konali v Jedovnicích, MS 350 a ME R 1000.

- Nejúspěšnější byl pan David Loukotka získal 8208 bodů v 11 závodech, obdržel

od ČSVM pohár Dr.Poppa. 3 místo MS a 2 místo ME. Celkem získali naši

závodníci 18922 bodů U.I.M.

- V roce 2013 je 14 závodních licencí

- VJedovnici se pojede ME 500,350,R1000,ML – veteránů

- V Roudnice Hydro GP F500, 250, 125, R 1000

 1. Zprávu o činnosti komise mládeže ČSVM za rok 2012 přednesla

paní Monika Mrkvičková.

Z této vyjímáme:

- u nás organizováno 6 závodů (1 kontrolní, 3 manevring, 2 paralel)

- soustředění bylo v Žernosekách za účasti Slovenska s Ottou Poláškem.

- ubývá nám sportovní mládeže i funkcionářů.

- Proběhlo MS FF, zúčastnilo se 11 zemí. ČR získalo v celkovém pořadí třetí

místo. Mezinárodní porota rozhodla ve sporu v rozporu s pravidly U.I.M. a

závod se stal tím neregulérní. Německá spolková republika na protest proti

spornému rozhodnutí mezinárodní poroty nepřevzala pohár za 2 místo

v celkovém pořadí. ČSVM podalo stížnost na U.I.M. bohužel bez reakce.

Letos bude organizováno stejně 6 závodů, jako každý rok.

- soustředění bude v Kralupech (KVSK).

- žádost o pomoc i sponzorování a nábor nových dětských závodníků.

4) Zprávu o činnosti sportovních člunů za rok 2012, kterou přednesl pan Jiří

Pěknice.

Z této vyjímáme:

- V soutěžích vyhodnoceno xxx účastníků

- V soutěži DP vyhodnoceno xx účastníků

- bylo xxx akcí letos bude 32

- MV bude letos do Lužce nad Vltavou.

- Sprint nebude, Regularity nebudou pro neúčast, nebude vinobraní v

Žernosekách malá účast díky vinobraní v Mělníku

- obnovena noční navigační

- ČSVM má být financován min.školství (cca 570.000,-)

- odstávky letos bez problémů

- v případě problémů s proplavením dle ročenky volat na dispečink

neustále jsou problémy s technickými kontrolami lodí, s otipováním lodí i

motorů. Na Slovensku a v Německu jsou podmínky zatím lepší.

Výroční konference schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření ČSVM za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013, kterou přednesl pan Ing. Petr Pejša.

A) Zpráva hospodáře ČSVM o hospodaření ČSVM v roce 2012.

Z této vyjímáme:

- Celkové výdaje 1 090 283,65 Kč,

- Celkové příjmy 1 266 943,29 Kč,

- Stav finančních prostředků k 31.12.2012 945 749,76 Kč

Hlavní příjmy:

- Dotace MŠ 673 202,98 Kč

- Členské příspěvky 97 200,-Kč

Hlavní výdaje:

- Rychlíci 129 647,84 Kč

- Sportíci 63 879,00 Kč

- Mládež 90 953,00 Kč

- MS FF 444 368,18 Kč

- Společné 361 435,63 Kč

- upozorňuje na předávání údajů z jednot a klubů na ČSTV přesně, na základě

těchto údajů jsou přidělovány finance.

B) Návrh rozpočtu na rok 2013, který rovněž přednesl p.Ing Petr Pejša.

Z této vyjímáme:

 • Očekávanou dotaci nelze odhadnout, (snad 570 000,- Kč) dále:

 • Členské poplatky 97 000,- Kč

 • Ročenky, vklady 20 000,- Kč

 • Celkem příjmy 687 000,- Kč

 • U.I.M.,sportovní a rychlostní plavby, mládež po 100 000,- Kč atd.

 • Celkem výdaje 687 000,- Kč

- Návrh výše plateb k odsouhlasení pro rok 2013:

a)členský příspěvek individuálního člena 1000,- Kč.

b)příspěvek dětí na opravy 1000,- Kč ročně.

c)ročenka 50,- Kč.

d)vklad do DP 100,- Kč.

e)vklad do TZP 150,- Kč.

f)odměna činovníkům soutěží 200,- Kč, pomocníkům 50,- Kč.

g)členský příspěvek 120,- Kč na člena ročně.

h)dotace oddílům na činnost 1 Kč na člena ročně - zrušena.

- Platby mezi ČSVM a TJ a sportovními kluby bezhotovostní, velikost částky

příspěvku nám byla předána v tištěné podobě.

- Svaz má číslo účtu stejné 67250389/0800.

- Rozpočet obcí byl od MF navýšen účelově pro sport, nutno požádat, bude na

našem webu informace.

 1. Zpráva o činnosti revizní komise ČSVM, kterou přednesla pí.Ilona Pavlová.

Z této vyjímáme:

 • revize provedena 10.3.2012, vše zkontrolováno, účetní doklady řádně

provedeny (chyby jsou jen ve vyplněných formulářích ze soutěží tj.

v povinnostech pořadatelů závodů a soutěží, formálně zanedbatelné).

 • revize majetku, inventura provedena, pan Mráz má vpořádku evidenci.

 • kontrola pokladny byla provedena za přítomnosti RK a předsedy ČSVM

 • byla provedena kontrola vyúčtování dotace s výsledkem bez výhrad

- v roce 2012 nebyl podán žádný řádný podnět k šetření

- RK navrhuje zlepšit vedení účtu a jeho kontrolu jednou za ¼ roku

- RK navrhuje limity v pokladně pro CZK 5.000,- Kč a pro EUR 2.500,- E

3) Plán činnosti ČSVM na rok 2013, přednesl pan Jiří Pěknice.

- celý plán činnosti je obsažen v naší ročence 2013

- výbor připraví do příští výroční konference v roce 2014 návrh směrnice

na vyloučení člena ČSVM pro neplacení členských příspěvků.

 • Výbor na dnešní výroční konferenci navrhl zrušit příspěvěk vyplácený členům ČSVM ve výši 1,- Kč na jednoho člena a rok – tento návrh byl samostatně hlasován a odsouhlasen 37 hlasy tedy 100% přítomných členů.

 • Rozdělení na kategorie A a B v soutěžích se použije jen tam, kde se soutěží na vlastní lodi. Tam kde loď slouží jako dopravní prostředek k doplutí na soutěž a disciplína je nezávislá na lodi, kterou soutěžící do místa soutěže doplul, soutěží se v jedné, tzv. sloučené kategorii.

4) Zprávu mandátové komise.

Z této vyjímáme:

 • je přítomno 37 delegátů tj. 64,4% členské základny

Konference je usnášení schopná.

Výroční konference vyslechla:

1)Diskuze k plánu činnosti a k návrhu rozpočtu na rok 2013 nebyla.

V obecné části bylo řečeno:

 • problémy s proplavováním mimo sezonu (dohoda je, že proplavují i po 15:00 dovolí-li to počasí)

Výroční konference děkuje funkcionářům ČSVM za jejich práci.

Výroční konference ukládá výkonnému výboru:

 1. Naplnit organizační a koordinační prací zveřejněný sportovní kalendář ve spolupráci s TJ a Sportovními kluby.

 2. Organizovat v našich TJ a Klubech agitaci k získání pro mládež dalších nových sportovců i činovníků-funkcionářů.

Usnesení bylo hlasitě přečteno, diskutováno a jednohlasně jako blok odsouhlaseno.

Konec konference ve 14.55 hod.

Za návrhovou komisi zapsal

Ing. Bohumil Nedvěd


Archiv
Mohlo by Vás zajímat:
Sledujte nás:
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page